འཛམ་གླིང་ནང་གློ་ནད་ཊི་སྦིའི་དཀའ་ངལ།


2014-09-30
Share
འཛམ་གླིང་ནང་གློ་ནད་ཊི་སྦིའི་དཀའ་ངལ། བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ནང་གི་ཊི་སྦི་ནད་པ།
དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལེ་ཚན་ནང།འཛམ་གླིང་ནང་ཕྲུ་གུ་TBནད་པའི་གྲངས་ཀ་མང་དུ་འགྲོ་བའི་དཀའ་ངལ་གཙོས་པའི་འཛམ་གླིང་ནང་TBའགོས་ནད་དེ་ནི་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མུ་མཐུད་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོར་གནས་ཡོད་པའི་སྐོར་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང།།
གསར་འགོད་པ་གཡུ་སྒྲོན།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎