འཛམ་གླིང་ནང་གློ་ནད་ཊི་སྦིའི་དཀའ་ངལ།

2014-09-30
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ནང་གི་ཊི་སྦི་ནད་པ།
བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ནང་གི་ཊི་སྦི་ནད་པ།
དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལེ་ཚན་ནང།འཛམ་གླིང་ནང་ཕྲུ་གུ་TBནད་པའི་གྲངས་ཀ་མང་དུ་འགྲོ་བའི་དཀའ་ངལ་གཙོས་པའི་འཛམ་གླིང་ནང་TBའགོས་ནད་དེ་ནི་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མུ་མཐུད་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོར་གནས་ཡོད་པའི་སྐོར་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང།།
གསར་འགོད་པ་གཡུ་སྒྲོན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།