ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གྱི་ཚོང་དོན་གྲོས་མོལ།


2019-06-28
Share
ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གྱི་ཚོང་དོན་གྲོས་མོལ། གནད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་པ་ཚོས་གྲོས་མོལ་གྱི་གླེང་གཞི་ཙམ་ལས་དོན་འབྲས་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་སོན་པའི་རེ་བ་གནང་གི་མེད་པ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཊྲམྤ་དང་རྒྱ་ནག་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕེང་དབར་ལ་ཚོང་དོན་གྲོས་མོལ་སྐབས། གནད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་པ་ཚོས་གྲོས་མོལ་གྱི་གླེང་གཞི་ཙམ་ལས་དོན་འབྲས་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་སོན་པའི་རེ་བ་གནང་གི་མེད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་དམིགས་བསལ་དཔྱད་གཏམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས་གནང་།།

tashi-wangchuk-75གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།