ဴမန္မာ့လၾတ္လပ္ေရးမီးရႁးတန္ေဆာင္ ဆရာေတာ္ဦးဥတၨမရဲႚ ၁၂၉ ႎႀစ္ေဴမာက္ ေမၾးေနႛပၾဲ အိႎၬိယႎိုင္ငံမႀာကဵင္းပ

ဴမန္မာ့လၾတ္လပ္ေရးကို မီးေမာင္းထိုးဴပခဲ့႓ပီး ရဲရဲေတာက္ မိန္ႚခၾန္းေတၾနဲႚ ဴမန္မာလူထုကို ႎိုးဳကားေစခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၨမရဲႚ ၁၂၉ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႛ အခမ္းအနားကို အိႎၬိယႎိုင္ငံ၊ နယူးေဒလီ႓မိႂႚမႀာ ရခိုင္အမဵိႂးသားေကာင္စီက ႒ကီးမႀႃး႓ပီး ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။ အခမ္အနား ကဵင္းပရတာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ရခိုင္ အမဵိႂးသားေကာင္စီ တၾဲဘက္ အတၾင္းေရးမႀႃး ကိုေမာင္လူ႒ကီးက ေဴပာပၝတယ္။
2008-12-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာ့လၾတ္လပ္ေရးအတၾက္ အဖိႎႀိပ္ခံ က႗န္ဘဝမႀ လၾတ္ေဴမာက္ေရး အဳကမ္းမဖက္ပဲ တိုက္ပၾဲဝင္ရင္း ပဵံလၾန္ေတာ္မူသၾားသည့္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၨမ ပံုတူဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
ဴမန္မာ့လၾတ္လပ္ေရးအတၾက္ အဖိႎႀိပ္ခံ က႗န္ဘဝမႀ လၾတ္ေဴမာက္ေရး အဳကမ္းမဖက္ပဲ တိုက္ပၾဲဝင္ရင္း ပဵံလၾန္ေတာ္မူသၾားသည့္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၨမ ပံုတူဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
Photo: RFA

ကိုေမာင္လူ႒ကီး။  "ကဵေနာ္တိုႛ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပၾဲဝင္ေနဳကတဲ့ ႎိုင္ငံတကာမႀာ ေရာက္ေနဳကတဲ့ ကဵေနာ္တိုႛဴမန္မာဴပည္သူဴပည္သားေတၾဟာ ဒီဘဝကေန လၾတ္ေဴမာက္ဖိုႛ တိုက္ပၾဲဝင္ဖိုႛအတၾက္ သူတိုႛသၾန္သင္ ဆံုးမခဲ့တဲ့ ဒီဳသဝၝဒစကားေလးေတၾကို ဴပန္လည္ ေဖၞထုတ္တဲ့ အေနနဲႛ သိုႛမဟုတ္ ဆရာေတာ္ကို ဂုဏ္ဴပႂတဲ့အေနနဲႛ ဆရာေတာ္နဲႛတကၾ ကဵေနာ္တိုႛႎိုင္ငံမႀာ ကဵဆံုးသၾားတဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းတိုႛ အပၝအဝင္ အကုန္လံုးကို ဒီေနရာကေန႓ပီးေတာ့ ဒီေနႛဆရာေတာ္ေမၾးေနႛမႀာပဲ ဆံုးသၾားဳကတဲ့ ႎိုင္ငံေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို ေအာင့္ေမ့ တသေသာ အားဴဖင့္ ကဵေနာ္တိုႛ ဖၾင့္လႀစ္ရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။"

ရခိုင္သံဃသမဂၢအဖၾဲႚဝင္ ဆရာေတာ္ ဦးအရိယာဝံသ ကလည္း ေနာင္လာေနာက္သားေတၾ အေနနဲႚ ဆရာေတာ္ရဲႚ ဆံုးမလမ္းညၾန္ခဵက္ေတၾကို မေမ့ေအာင္ ႎႀစ္စဥ္ဴပႂလုပ္သင့္ေဳကာင္းနဲႛ ဆရာေတာ္ရဲႚ ဆံုးမဳသဝၝဒအတိုင္း လုိက္နာရင္ ေအာင္ဴမင္မႁ မုခဵရမႀာပၝလိုႛ အာအက္ဖ္ေအကိုမိန္ႛခဲ့ပၝတယ္။

ဦးအရိယာဝံသ။   "ဆရာေတာ္ရဲႚ ကိုယ္႒ကိႂးစၾန္ႛအႎႀစ္နာခံမႁေတၾ တိုင္းဴပည္နဲႛ လူမဵိႂးအေပၞမႀာထားရႀိတဲ့ အဴမင္ေတၾဆႎၬေတၾကို လက္ဆင့္ကမ္းဴဖန္ႛေဝခဵင္လိုႛ ေနာင္လာ ေနာက္သားေတၾ အမႀတ္ရေစခဵင္ဳကလိုႛလုပ္တာပၝပဲ။ ဆရာေတာ္ေဟာခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆံုး ေဴပာခဲ့တာက ဘယ္မတရားတဲ့အစိုးရကို ဴဖစ္ဴဖစ္ ဴဖႂတ္ခဵႎိုင္တဲ့ အခၾင့္အေရးဟာ ဴပည္သူေတၾ လက္ထဲမႀာ အဴမဲတမ္းရႀိတယ္။ အဲဒီအခၾင့္အေရးဆိုတာကို ဒိုႛအသံုးမခဵႎိုင္ တာက ဘာေဳကာင့္လဲ ညီညၾတ္မႁမရႀိဳကတာ။ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ ညံ့ဖဵင္းတာ တက္တက္႔က႔က မရႀိဳကတာ စၾန္ႛလၾတ္အနစ္နာခံမႁေတၾ အားနည္းေနေသးတာ အဲဒၝေဳကာင့္ပၝပဲ။ အဲဒီေတာ့ အမႀန္တကယ္ အားနည္းခဵက္ေလးေတၾကို ကုစား ႎိုင္မယ္ဆိုရင္ ဆရာေတာ္ေဴပာသလို ဴဖႂတ္ခဵႎိုင္တဲ့အခၾင့္အေရးဟာ ဒိုႛလက္ထဲ ေရာက္လာမႀာပဲလိုႛ ဒိုႛယံုဳကည္ပၝတယ္။"

ရခိုင္ သံဃသမဂၢအဖၾဲႛဝင္ ဆရာေတာ္ ဦးအရိယာဝံသ ေဴပာဳကားသၾားတာပၝ။ ဆရာေတာ္ဦးဥတၨမကို စစ္ေတၾ႓မိႂႛ ကုန္သည္ ဦးဴမ၊ ေဒၞေအာင္ေကဵာ္သူတိုႛကေန ၁၂၄၁ ဴပာသုိလဴပည့္ေကဵာ္ ၁ရက္ေနႛမႀာ ဖၾားဴမင္ခဲ့ပၝတယ္။ ဆရာေတာ္ဟာ ဴမန္မာဴပည္တခုလံုး အဂႆလိပ္ လက္ေအာက္ ကဵေရာက္စဥ္က ဘုရင္ခံကရက္ေဒၝက္ ဴမန္မာဴပည္က ထၾက္သၾား ဟူေသာ ရဲရင့္တဲ့ စကားလံုးေတၾေဳကာင့္ လူသိမဵားလာ႓ပီး ဴမန္မာ့ဴပည္လၾတ္ေဴမာက္ေရး အတၾက္ တိုက္ပၾဲဝင္ရင္း အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ေထာင္ကဵခံခဲ့ရပၝတယ္။ ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရးအတၾက္ အိႎၬိယ၊ ဴပင္သစ္နဲႛ ဂဵပန္မႀာ ႎိုင္ငံေရးေတၾကို ေလ့လာခဲ့ပၝတယ္။ ဆရာေတာ္ဟာ အိႎိၬယႎိုင္ငံက ထိပ္တန္း ႎိုင္ငံေရးေခၝင္းေဆာင္ ဂဵဝၝဟလာေနရူးနဲႛ သမီး အင္ဒီယာဂႎၬီ တိုႛကို စစ္ေတၾ႓မိႂႛမႀာ ဖိတ္ဳကား႓ပီး ႎိုင္ငံေရး တရားပၾဲမဵားကို ကဵင္းပေပးႎိုင္ခဲ့ပၝတယ္။ ဆရာေတာ္ဟာ ဴမန္မာ့လၾတ္လပ္ေရးအတၾက္ တိုက္ပၾဲဝင္ရင္း ၁၉၃၉ ခု၊ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ ေနႛမႀာေတာ့ ပဵံလၾန္ေတာ္မူသၾားခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔