PNLA ပအိုဝ္းတပ္ဖၾဲႛနဲႛ KNLA ကရင္ပူးေပၝင္းတပ္ဖၾဲႛမဵား စစ္အစိုးရတပ္နဲႛ တိုက္ပၾဲဴဖစ္ပၾား

ရႀမ္းဴပည္ေတာင္ပိုင္း ဆီဆိုင္႓မိႂႛနယ္အတၾင္းမႀာ PNLA ပအိုဝ္းအမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရးတပ္ဖၾဲႛနဲႛ KNLA ကရင္အမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ပူးေပၝင္းတပ္ဖၾဲႛေတၾဟာ ဒီကေနႛ ေမလ ၃ ရက္ေနႛ မနက္ပိုင္းမႀာ စစ္အစိုးရတပ္နဲႛ တိုက္ပၾဲ ဴဖစ္ပၾားခဲ့ပၝတယ္။
2009-05-03
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နအဖစစ္တပ္၏ လိုက္လံ တိုက္ခိုက္မႁေဳကာင့္ အိုးအိမ္ကို စၾန္ႛ၍ ထၾက္ေဴပးေနဳကရေသာ ကရင္ဒုကၡသည္မဵား။ (Photo: Free Burma Rangers)
နအဖစစ္တပ္၏ လိုက္လံ တိုက္ခိုက္မႁေဳကာင့္ အိုးအိမ္ကို စၾန္ႛ၍ ထၾက္ေဴပးေနဳကရေသာ ကရင္ဒုကၡသည္မဵား။ (Photo: Free Burma Rangers)
(Photo: Free Burma Rangers)

ရႀမ္းဴပည္ေတာင္ပိုင္း ဆီဆိုင္႓မိႂႛနယ္နဲႛ ၂၅ မိုင္ေလာက္အကၾာ၊ ဘန္ႛယဥ္ေကဵးရၾာအေရႀႛဘက္က ေစာဆားနဲႛ ေနာင္တပန္ ပအိုဝ္းရၾာႎႀစ္ရၾာအဳကားမႀာ မနက္ ၁ဝ နာရီက တိုက္ပၾဲဴဖစ္ပၾားခဲ့တာပၝ။ ပအိုဝ္းအမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရးတပ္ဖၾဲႛနဲႛ ကရင္အမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တပ္မဟာ ၃၊ တပ္ရင္း ၉ က တပ္ဖၾဲႛဝင္ေတၾ ပူးေပၝင္းထားတဲ့ အင္အားတရာေကဵာ္ဟာ ဆီဆိုင္႓မိႂႛနယ္ စစ္ဆင္ေရးကၾပ္ကဲမႁ ဌာနခဵႂပ္ စကခ ၇ လက္ေအာက္ခံတပ္ဖၾဲႛ ဴဖစ္တဲ့ ခမရ ၄၂၆ ဗိုလ္႒ကီးမဵိႂးေအာင္ ဦးစီးအဖၾဲႛကို ဴခံႂခို တိုက္ခိုက္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

တိုက္ပၾဲဴဖစ္ပၾားခဲ့တာနဲႛပတ္သက္႓ပီး ပအိုဝ္းအမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရးအဖၾဲႛက အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ခၾန္သူရိန္က အတည္ဴပႂေဴပာဆုိပၝတယ္။ အခုလို စစ္အစိုးရတပ္ေတၾကို ဴခံႂခိုတိုက္ခိုက္ရတာဟာ စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္ေတၾက ပအိုဝ္းေဒသတၾင္းက ေဒသခံဴပည္သူေတၾကို ေနရင္းေဒသေတၾကေန အတင္းအဓမၳ ေဴပာင္းေရၿႛ ေနရာခဵတာေဳကာင့္နဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ခံရမႁေတၾ ေဳကာင့္ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီးခၾန္သူရိန္က ေဴပာပၝတယ္။

ဗိုလ္မႀႃး႒ကီးခၾန္သူရိန္။    ။“ရႀမ္းဴပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း လင္းေခး႓မိႂႛနယ္မႀာရႀိတဲ့ ဴပည္သူလူထုေတၾကို ဴဖတ္ေလးဴဖတ္လုပ္႓ပီး အခုဆိုရင္ ေပးမေနတဲ့အတၾက္ လူထုေတၾ ဒုကၡေရာက္႓ပီး အေနာက္ဖက္ဴခမ္းကို ေဴပာင္းေရၿႛေနရတယ္။ ကရင္ဴပည္နယ္ထဲမႀာလည္း ဒီလုိပဲ ထုိးစစ္ဆင္လုိႛ လူထုေတၾ ေဴပးရတာရႀိပၝတယ္။ အဲဒီတုိက္ပၾဲဴဖစ္တဲ့ေဒသမႀာလည္း သူတိုႛ တပ္စခန္းေဆာက္ဖုိႛ တအိမ္ကို ဘယ္ေလာက္ဆုိ႓ပီး သက္ကယ္ေတၾေတာင္း၊ သၾပ္ဴပားေတၾေတာင္း႓ပီး အႎုိင္ကဵင့္ေနတာေတၾ ရႀိပၝတယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္ ကဵေနာ္တုိႛ အရင္တုန္းက ေဳကညာထားတဲ့အတိုင္းပဲ နည္းသဏၵာန္ေပၝင္းစံုနဲႛ စစ္အစိုးရကုိ တုိက္သၾားမယ္လုိႛ ေဴပာထားတဲ့အတုိင္း ကဵေနာ္တုိႛ တုိက္တာပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္္”

စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾအေနနဲႛ ပအိုဝ္းဴပည္သူလူထုေတၾကို အခုလို အတင္းအဓမၳ ေဴပာင္းေရၿႛ ေနရာခဵထားမႁေတၾနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပအိုဝ္းအမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရးအဖၾဲႛအေနနဲႛ ႓မိႂႛတၾင္း ေဴပာက္ကဵားတိုက္ပၾဲေတၾပၝ ဆက္လက္ဆင္ႎၾဲသၾားမယ္လိုႛ ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ဗိုလ္မႀႃး႒ကီးခၾန္သူရိန္။    ။“နအဖအေနနဲႛ လူသားခဵင္းစာနာတဲ့ စိတ္ရႀိမယ္ဆုိရင္ ဒီကိစၤမဵႂိးဟာ သူတုိႛမလုပ္သင့္ပၝဘူး။ အမႀန္တကယ္က သူတုိႛကို မေကဵနပ္လုိႛ ေတာ္လႀန္ေနတဲ့လူေတၾကို တုိက္မယ္ဆုိရင္ အဲဒီလူေတၾကိုပဲ သူတုိႛလုိက္တုိက္သင့္ပၝတယ္။ အခုလုိမဵႂိး လူထုကို အဳကပ္ကိုင္႓ပီး ဟုိေနရာ ေဴပာင္းေရၿႛ ဒီေနရာေဴပာင္းေရၿႛ၊ ဒၝက မလုပ္သင့္မလုပ္ထုိက္တဲ့ကိစၤပၝ။ ကဵေနာ္တုိႛအေနနဲႛလည္း တကယ္လုိႛ ေတာေနလူထုေတၾကို အခုလုိမဵႂိး အိမ္ပစ္ယာပစ္ အတင္းအဓမၳ ေရၿႛေဴပာင္းခိုင္းေနမယ္ဆုိရင္ ေနာက္ဆံုး ႓မိႂႛတၾင္းေဴပာက္ကဵားကို ဖန္တီးႎုိင္တဲ့အထိ ဆက္လက္ ႒ကိႂးစားသၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္”

ပအိုဝ္းအမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရးအဖၾဲႛဟာ မူလအဖၾဲႛအစည္းဴဖစ္တဲ့ ရႀမ္းဴပည္ လူမဵိႂးေပၝင္းစံု လၾတ္ေဴမာက္ေရးအဖၾဲႛ ရလလဖ အမည္နဲႛ ၁၉၉၄ ခုႎႀစ္မႀာ စစ္အစိုးရနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးယူထားတဲ့ အဖၾဲႛဴဖစ္႓ပီးေတာ့ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ဇၾန္လအတၾင္းမႀာ ရလလဖ ဗဟိုဌာနခဵႃပ္ကေန ခၾဲထၾက္လာခဲ့႓ပီး ကရင္နီအမဵိႂးသားတိုးတက္ေရးပၝတီ ထိန္းခဵႂပ္ရာနယ္ေဴမမႀာ အေဴခစိုက္ကာ စစ္အစိုးရကို ဴပန္လည္ ေတာ္လႀန္တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ အဖၾဲႛတဖၾဲႛဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔