ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁ ေရာမ႓မိႂႛမႀာ ကဵင္းပ

2007-12-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

suu_kyi_cec_200px.jpg
အကဵယ္ခဵႂပ္ဴဖင့္ ထားရႀိေသာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အား ႎိုဝင္ဘာ ၉ရက္ေနႛတၾင္ NLDပၝတီ ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္ အခဵိႂႚႎႀင့္ အစိုးရ ဧည့္ေဂဟာတၾင္ ေတၾႚဆံုခၾင့္ ဴပႂခဲ့ပၝသည္။ (ဝဲမႀယာ) ဗဟုိအလုပ္ အမႁေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးႌၾန္ႛေဝ၊ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၊ ဥကၠႉ ဦးေအာင္ေ႟ၿ၊ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးလၾင္၊ ပၝတီေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းတိုႛ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ ဴမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ကုိလံဘီယာႎုိင္ငံမႀာ ဴပန္ေပးဆၾဲ ထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ သမၳတေလာင္း အမဵိႂးသမီး မစၤက္ဘက္တန္ကုတ္တုိႛ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ အီတလီႎုိင္ငံ ေရာမ႓မိႂႛမႀာ တနဂႆေႎၾေနႛက လႁပ္ရႀားမႁတခု ဴပႂလုပ္္ခဲ့ပၝတယ္၊၊

ကုိလံဘီယာႎုိင္ငံက သမၳတေလာင္းေရၾးခဵယ္ခံ ပုဂၢိႂလ္ေဟာင္း မစၤက္ ဘက္တန္ကုတ္နဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ေဒၞေအာင္ဆန္း စုဳကည္တုိႛ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ သူတုိႛႎႀစ္ဦးရဲႛ ရုပ္ပံုေတၾကုိ မေနႛက ေရာမ႓မိႂႛ ႓မိႂႛေတာ္ခန္းမ ေရႀႛမဵက္ႎႀာစာမႀာ ဆင္ယင္ခဵိတ္ဆၾဲထားခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

မစၤက္ ဘတ္တန္ကုတ္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ႎုိင္ငံတကာက ေတာင္းဆုိလာေအာင္ ႒ကိႂးပမ္းမႁတရပ္အေနနဲႛ ခုလုိ လႁပ္ရႀားေဆာင္ရၾက္တာဴဖစ္ေဳကာင္း ေရာမ႓မိႂႛေတာ္၀န္က ေဴပာပၝတယ္၊၊ မစၤက္ ဘက္တန္ကုတ္ကုိ ေတာတၾင္းတေနရာမႀာ ထိန္းသိမ္းထားပံု ဗီဒီယုိမႀတ္တမ္းကုိ မဳကာေသးခင္ က ကုိလံဘီယာအစိုးရက ထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့အတၾက္ မစၤက္ ဘက္တန္ကုတ္အတၾက္ ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္ အသစ္ေတၾ တုိးပၾားလာခဲ့ရတယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ သက္၀င္ယံုဳကည္တဲ့ မစၤက္ ဘက္တန္ကုတ္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ သူႛမိသားစု နဲႛအတူ ဆက္လက္ရပ္တည္ ေဆာင္ရၾက္သၾားမယ္လုိႛလည္း ေရာမ႓မိႂႛေတာ္၀န္က ေဴပာပၝ တယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႛ ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ ေရာမ႓မိႂႛေတာ္၀န္က ခဵီးဴမႀင့္တဲ့ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္အတၾက္ ေရာမ႓မိႂႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးနဲႛ လူသားခဵင္းစာနာမႁအေရး ေဆာင္ရၾက္မႁဆုကုိ မဳကာခင္ကပဲ ခဵီးဴမႀင့္ဴခင္းခံခဲ့ရပၝတယ္၊၊ ဒီဆုကုိ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိယ္စား အကုိတ၀မ္းကၾဲ ေတာ္စပ္သူ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎုိင္ငံ အေ၀းေရာက္ႌၿန္ႛေပၝင္းအစုိးရ ၀န္႒ကီးခဵႂပ္ ေဒၝက္တာ စိန္၀င္းက ႓ပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္က ေရာမ႓မိႂႛမႀာဴပႂလုပ္တဲ့ ဆုခဵီးဴမႀင့္ပၾဲအခမ္းအနားမႀာ တက္ေရာက္ လက္ခံရယူခဲ့တယ္လုိႛလည္း သိရပၝတယ္၊၊

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔