ႎိုင္ငံဴခားသူ ဴပည့္တန္ဆာမဵားကို မေလးရႀားအစိုးရက ဴပင္းထန္စၾာ အေရးယူမည္

2006-12-04
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
human_trafficking_200px.jpg
ထိုင္း-မေလးရႀား နယ္စပ္ရႀိ ဆၾန္ဂိုင္း ခိုလုပ္ခ္႓မိႂႚမႀ ဘားတခုတၾင္ ဧည့္သည္ေမ႖ာ္ေနေသာ ဴပည့္တန္ဆာမယ္မဵား။ ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံအပၝအဝင္ ဴပည္ပက အမဵိႂးသမီးေတၾ မေလးရႀားႎိုင္ငံထဲ လႀိမ့္ဝင္လာ႓ပီး ဴပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းေတၾမႀာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနတာေဳကာင့္ ဥပေဒအရ ဴပင္းထန္စၾာ အေရးယူဖိုႛ မေလးရႀားႎိုင္ငံက စဥ္းစားေနပၝတယ္။

ႎိုင္ငံရပ္ဴခားက အမဵိႂးသမီးေတၾဟာ ကမႝာလႀည့္ေတၾအေနနဲႛ မေလးရႀားႎိုင္ငံထဲ ဝင္လာ႓ပီး� ဴပည့္တန္ဆာ လုပ္ဳကတယ္လိုႛ ဴပည္တၾင္းလံုဴခံႂေရး ဒုတိယ ဝန္႒ကီးက ေဴပာပၝတယ္။ ကိစၤရပ္ အေတာ္မဵားမဵားမႀာ ဴပညႛ္တန္ဆာလုပ္ငန္းဟာ ကမႝာလႀည့္ ခရီးသၾားလုပ္ငန္းကို အကာအကၾယ္ယူေနပၝတယ္။ အဲဒီ အမဵိႂးသမီးေတၾဟာ ခရီးသၾား ဗီဇာနဲႛ မေလးရႀားႎိုင္ငံထဲ ဝင္လာ႓ပီး ဴပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမႀာ စခန္းသိမ္းပၝတယ္လိုႛ သူကေဴပာပၝတယ္။

ဒီဴပႍနာ ေဴဖရႀင္းဖိုႛ အဖၾဲႚအစည္းအသီးသီးနဲႛ အစိုးရဝန္႒ကီးဌာနေတၾ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ လိုပၝတယ္လိုႛလည္း ဒုတိယ ဝန္႒ကီးက ပၝလီမန္မႀာ ေဴပာပၝတယ္။ ဥပေဒအရ ဴပင္းထန္စၾာ အေရးယူမယ္လိုႛ ေဴပာေပမယ့္ ဘယ္လိုဴပင္းထန္တဲ့ ဴပစ္ဒဏ္ေပးမယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း မေဴပာပၝဘူး။ ၂၀၀၄ခုႎႀစ္ကေန ၂၀၀၆ခုႎႀစ္ ဇူလိုင္လအတၾင္း ဴပည့္တန္ဆာမႁနဲႛ ႎိုင္ငံဴခားသား အမဵိႂးသမီး� ၁၅,၀၀၀ ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဒီထဲမႀာ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံက ၆,၀၀၀၊ အင္ဒိုနီးရႀားက ၄,၆၀၀နီးပၝး ထိုင္းက ၂,၆၀၀ေကဵာ္ ဖိလစ္ပိုင္က ၁,၃၀၀ေကဵာ္ ပၝဝင္ပၝတယ္။ ဴမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္၊ ကေမႝာဒီးယား၊ ဥဇဘက္ကစၤတန္၊ ႟ုရႀား၊ လာအို၊ အိႎၬိယက အမဵိႂးသမီးေတၾဟာလည္း မေလးရႀားႎိုင္ငံထဲ ဝင္လာ႓ပီး ဴပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမႀာ ဝင္လုပ္ကိုင္ဳကပၝတယ္။

မူစလင္ဘာသာလၿမ္းမိုးတဲ့ မေလးရႀားႎိုင္ငံမႀာ ဴပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းဟာ တရားမဝင္ပၝဘူး။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔