ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

លោក​មេធាវី ជូង ជូងី ថ្លែង​នៅ​មុខ​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។

មេធាវី​ថា អ្នក​មិន​ទៅ​បោះឆ្នោត ​ឬ​អំពាវនាវ​អ្នក​ផ្សេង​កុំ​ឲ្យ​ទៅ​បោះឆ្នោត​ មិន​មាន​ទោស​ទេ

លោក​មេធាវី ជួង ជូងី អះអាង​ថា មិន​មាន​ទោស​ទេ ចំពោះ​អ្នក​មិន​ទៅ​បោះឆ្នោត និង​អ្នក​អំពាវនាវ​មិន​អោយ​ពលរដ្ឋ​ទៅ​បោះឆ្នោត​នោះ។ លោក​ថា អ្នក​គំរាម​គេ​អោយ​ចេញទៅ​បោះឆ្នោត​ទៅវិញ​ទេ ទើប​មានទោស។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល