ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គ្រួសារ​មន្រ្ដី​បក្ស​ភ្លើងទៀន​ជាប់​ឃុំ​នៅ​ខេត្តបាត់ដំបង​ស្នើ​សុំនៅ​ក្រៅ​ឃុំ

គ្រួសារ​មន្រ្ដី​បក្ស​ភ្លើង​ទៀន ដែល​កំពុង​ជាប់​ឃុំ​នៅ​ពន្ធនាគារ​ខេត្តបាត់ដំបង ស្នើ​តុលាការ​ដោះ​លែង​សមាជិក​គ្រួសារ​ខ្លួន​ឱ្យ​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ ដោយសារ​ស្ថានភាព​រស់នៅ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ​ជួប​ការ​លំបាក។ ចំណែក​មេធាវី​ការពារ​ក្ដី​ជំរុញ​ឱ្យ​តុលាការ​ពន្លឿន​ការ​បើក​សវនាការ​ជំនុំជម្រះ​ឱ្យ​បាន​ឆាប់​រហ័ស ចៀសវាង​ការ​ឃុំ​ខ្លួន​កូន​ក្ដី​រយៈ​ពេល​យូរ ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​សិទ្ធិ​សេរីភាព​បុគ្គល។

មើលព័ត៌មានចាស់ៗ >>

View Full Site