སྤྲོ་འཆམ་བསྟི་གནས་བཟོས་པ།

རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཁ་གཡར་ནས་དགོན་པ་ཁག་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་བསྟི་གནས་བཟོ་བཞིན་པ།

2013.01.28
རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཁ་གཡར་ནས་དགོན་པ་ཁག་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་བསྟི་གནས་བཟོ་བཞིན་པ།
ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།

༄༅༎བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་སོག་ཚང་དགོན་བཀྲ་ཤིས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་སོགས་དགོན་སྡེ་ཁག་ཅིག་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང༌།རྒྱ་གཞུང་གིས་ཡར་རྒྱས་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཁ་གཡར་ནས་དགོན་སྡེ་ཁག་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་གྱི་བསྟི་གནས་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་དཀོན་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎