བོད་ནང་དགེ་འདུན་པ་བཞི་ལ་ཁྲུམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ།

བོད་མདོ་སྨད་ཨ་མཆོག་མཚན་ཉིད་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་བཞི་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་རེད།
2008-10-31
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

གསར་འགྱུར་ལ་གསན་རོགས་གནང་།

༄༅༎ཉེ་ལམ་མདོ་སྨད་ཨ་མཆོག་མཚན་ཉིད་དགོན་པའི་དགེ་འདུབ་པ་བཞི་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁྲིམས་ཆད་ལྕི་པོ་བཅད་ཡོད་པའི་སྐོར་སྟག་ལྷ་རྒྱལ་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིགས་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།