ནོ་བེལ་གཟེངས་རྟཊ་བཞེས་མཁན་ཁག་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར།

བཞུགས་སྒར་དུ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་གྱི་གྲགས་ཅན་མི་སྣ་གསུམ་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།
2009-10-30
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།