ན་ནིང་བོད་ནང་ཞི་རྒོལ་འབྱུང་རྐྱེན།

ཕྱི་ལོ་ཉིས་སྟོང་བརྒྱད་ལོའི་བོད་ནང་གི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཞི་རྒོལ་གྱི་འབྱུང་རྐྱེན་དང་དུས་ཚོད་བཅས་ལ་སྒེར་གྱི་བལྟ་ཚུལ་ཞེས་པའི་ཐོག་གླེང་མོལ།
2009-06-16
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།