བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་ལག་ལེན།

བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་ལག་ལེན་་དེ་བཞིན་བྱེད་ཐབས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་གླེང་མོལ།
2011-01-25
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཕ་རེ་སི་ནང་གནས་སྡོད་སྨན་པ་བན་དེ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱི་འདྲ་པར།
ཕ་རེ་སི་ནང་གནས་སྡོད་སྨན་པ་བན་དེ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱི་འདྲ་པར།
བོད་རྒྱལ།

ལེ་ཚན་ལ་གསན་རོགས།

༄༅༎དེ་རིང་གི་དེང་དུས་བོད་ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུབོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་ལག་ལེན་་དེ་བཞིན་བྱེད་ཐབས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལད་ཆ་ཕ་རེ་སི་ནང་གནས་སྡོད་སྨན་པ་བན་དེ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་མཉམ་དུ་བོད་རྒྱལ་གྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པར་གསན་རོགས

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།