བོད་དོན་གྱི་མདུན་ལྗོངས་དང་བོད་དོན་ཐག་གཅོད།

བོད་དོན་གྱི་མདུན་ལྗོངས་དང་བོད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་རྒྱ་ནག་དམངས་གཙོ་ཅན་དུ་འགྱུར་རྒྱུར་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་ཐད་བཅར་འདྲི།
2012-11-27
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
ཨ་མདོ་རྔ་བ།
ཨ་མདོ་རྔ་བ།
ཀ་ཉག་ཚེ་རིང༌།
ལེ་ཚན་ལ་གསན་རོགས།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་ཇོ་མོ་གླང་མའི་ཉིན་སྲིབ་ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། བོད་དོན་གྱི་མདུན་ལྗོངས་དང་བོད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་རྒྱ་ནག་དམངས་གཙོ་ཅན་དུ་འགྱུར་རྒྱུར་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་ཐད། སྟག་ལྷ་རྒྱལ་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཆེད་མཁས་བ་ལྕམ་ལའེ་ཇང་ལེན་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།