ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་ལམ།

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཨ་རིའི་ནང་རྒྱལ་དོན་ཆེད་ཕེབས་པ་དང་འབྲེལ་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་ལམ་ཐད་གླེང་མོལ།
2011-01-21
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་སྲིད་འཛིན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བཞིན་པ།
ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་སྲིད་འཛིན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བཞིན་པ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌། དཔལ་ལྡན་རྒྱལ།

ü üÍï-ÁÛ-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-;©-lô-Xï-¾GÅ-ÅÞ-ü

ལེ་ཚན་ལ་གསན་རོགས།

༄༅༎དེ་རིང་གི་རང་དབང་གི་གླེང་སྟེགས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིནཧུའུ་ཅིན་ཐའོཨ་རིའི་ནང་རྒྱལ་དོན་ཆེད་ཕེབས་པར། ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཨོ་སྦ་མས་སྣེ་ལེན་དང་། སྲིད་འཛིན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཟུང་འབྲེལ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་བསྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་དངའབྲེལ། ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ཐད། ཨ་རིའི་ཝི་ཇི་ནི་ཡ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ནང་ཉམས་ཞིབ་པའི་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིན་པའི་བསྟན་འཛིན་ཐོས་བསམ་ལགས་དང་མཉམ་དུ་དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་གྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པར་ཉན་རོགས་ཞུ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།