ཧོང་ཀོང་རྒྱ་ནག་ལྟ་བུར་བསྒྱུར་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡིན་པ་གནད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་པས་གསུངས་བ།


2020-08-14
Share
ཧོང་ཀོང་རྒྱ་ནག་ལྟ་བུར་བསྒྱུར་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡིན་པ་གནད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་པས་གསུངས་བ། ཧོང་ཀོང་གི་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ཕྱུག་བདག་ཇེམ་མཡེ་ལེ་(Jimmy Lai)་འཛིན་བཟུང་དང་ཁོང་གི་གསར་ཁང་སྔོག་བཤེར། ༢༠༢༠།༨།༡༠
AFP

རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་ཐེ་ཝན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་།   ཧོང་ཀོང་གི་ Next Digital ཞེས་པའི་གསར་འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་གྱི་བདག་པོ་སླིད་ཀྲེ་དབྱིངས་སོགས་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་ཐད་གནད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་པ་ཁག་ཅིག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཧོང་ཀོང་དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་ལྟ་བུར་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་གསུངས་བའི་སྐོར་སོགས་འཆི་མེད་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།