གནའ་བོའི་ལམ་སྲོལ་དང་ཁོར་ཡུག

2018-08-10
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་དཔེ་ཆ།
བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་དཔེ་ཆ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

ཐེངས་འདིའི་ཕ་ཡུལ་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ། བོད་ནང་དུ་བོད་མི་ཚོས་ལྷ་སྐུ་རྙིང་པ་དང་དཔེ་ཆ་ཁ་མ་ཚང་བའི་རིགས་དེ་དག་ས་གཙང་སར་སྐྱེལ་སྲོལ་ཡོད་པ་དེས་ཁོར་ཡུག་མི་གཙང་བ་བཟོ་གི་ཡོད་པར་བརྟེན། མ་འོངས་དེ་རིགས་མེར་བསྲེག་ན་བཟང་བ་ཡོད་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་བསོད་ནམས་ལྷ་མོས་ཕྱོགས་བསྡུས་ཞུས་པ་གསན་རོགས།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།