အဴဖႃေရာင္လႁပ္ရႀားမႁ စတင္ဆင္ႎၿဲမည္

2006-10-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

လၾန္ခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္အနည္းငယ္ကပဲ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ အားလုံးလၾတ္ေဴမာက္ေရး၊ အမဵႂိးသားဴပန္လည္ရင္ဳကားေစ့ေရးအတၾက္ တဴပည္လုံးအႎႀံႛ လက္မႀတ္ထိုးေတာင္းဆိုမႁေတၾ လုပ္ေနတဲ့တခဵိန္တည္းမႀာပဲ အဴဖႃေရာင္ေဖာ္ဴပခဵက္ (White Expression Campaign)လိုႛ အမည္ေပးထားတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁတခုကိုပၝ လာမဲ့ အမဵႂိးသားညီလာခံ စတင္ကဵင္းပမဲ့ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ရက္၊ အဂႆၝေနႛကစ႓ပီး တပတ္ဳကာ လုပ္ေဆာင္သၾားမယ္လိုႛ ၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾက RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

ဒီလႁပ္ရႀားမႁဟာ အမဵႂိးသားဴပန္လည္ရင္ဳကားေစ့ေရးကို လုိလားတဲ့ ဴပည္သူေတၾရဲ့ ဆႎၬကို အားလုံးပၝဝင္ႎိုင္ေအာင္ ေဖာ္ဴပတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁတခုဴဖစ္႓ပီး ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ မင္းကိုႎိုင္ရဲ့ ၄၄ ႎႀစ္ေဴမာက္ ေမၾးေနႛဴဖစ္တဲ့ အခုလ ၁၈ ရက္ေနႛအထိ အဴဖႃေရာင္အဝတ္အစားကို အားလုံးဝတ္ဆင္ဳကဖိုႛ ၈၈မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾက လႁံႛေဆာ္လႁပ္ရႀားေနဳကပၝတယ္။

အမဵႂိးသားညီလာခံ စတင္ကဵင္းပမဲ့ေနႛနဲႛ တိုက္ဆုိင္႓ပီး အခုလိုလႁပ္ရႀားမႁကို စလုပ္မႀာဴဖစ္ေပမဲ့ ဒၝဟာ အမဵႂိးသားညီလာခံကို ဆန္ႛကဵင္တဲ့လႁပ္ရႀားမႁေတာ့ မဟုတ္တဲ့အေဳကာင္း၊ အဓိကက အမဵႂိးသားဴပန္လည္ရင္ဳကားေစ့ေရးနဲႛ ႎိုင္ငံေရးအေဴခအေန ေဴပာင္းလဲတိုးတက္မႁကို ဴပည္သူေတၾက လိုလားတယ္ဆိုတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁကို ေဖာ္ဴပတာဴဖစ္ေဳကာင္း ၈၈ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုဴမေအးက RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္၊ NLDပၝတီ ၁၈ ႎႀစ္ေဴမာက္ေမၾးေနႛကစ႓ပီး ေနာက္ပိုင္းရက္ေတၾမႀာပၝ အဖမ္းခံခ့ဲရတဲ့ ၈၈ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအဴပင္ အမဵႂိးသား ဴပန္လည္ရင္ဳကားေစ့ေရး ကိစၤအတၾက္ တဴပည္လုံးအႎႀံႛ လက္မႀတ္ထိုးေတာင္းဆိုမႁေတၾ အရႀိန္ဴမႀင့္ေနခဵိန္မႀာပဲ အခုလို အဴဖႃေရာင္အဝတ္အစားေတၾ ဝတ္ဆင္မဲ့ WE campaign ေခၞ အဴဖႃေရာင္ေဖာ္ဴပခဵက္လိုႛ အမည္ေပးထားတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁကိုလုပ္ေဆာင္ဖိုႛ ၈၈ အဖၾဲႚေတၾက စိုင္းဴပင္းေနတာဴဖစ္ပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇူလုိင္လတုန္းကလည္း ေကဵာင္းသားသမဂၢ ႓ဖိႂခၾဲခံရတဲ့ ဇူလိုင္ ၇နဲႛ အာဇာနည္ေနႛ ႎႀစ္ပတ္လည္ေတၾမႀာ ဝမ္းနည္းဴခင္းအထိမ္းအမႀတ္ အနက္ေရာင္ဝတ္စုံေတၾဝတ္ဖိုႛ ၈၈ အဖၾဲႚေတၾ လႁံႛေဆာ္ခဲ့ဖူးပၝတယ္။ အခုတခၝ လႁပ္ရႀားမႁမႀာေတာ့ လူတန္းစားမေ႟ၾး ပၝဝင္ႎိုင္ေအာင္ အေပၞပိုင္းဝတ္စုံကိုပဲ အဴဖႃေရာင္အဴဖစ္ သတ္မႀတ္ထား႓ပီး အကႈဵမဟုတ္ေတာင္ စၾပ္ကဵယ္အဴဖႃေရာင္ကို ဝတ္ဆင္ဖိုႛ ရႀစ္ေလးလုံးမဵႂိးဆက္ေတၾက တဴပည္လုံးအႎႀံႛ သူတိုႛရဲ့အဖၾဲႚေတၾကို အေဳကာင္းဳကားထားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾ၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အပၝအဝင္ ဦးခၾန္ထၾန္းဦးနဲႛ တုိင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾ၊ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾအားလုံး လၿတ္ေပးဖိုႛ ရႀစ္ေလးလုံးမဵႂိးဆက္ေတၾရဲ့ လက္မႀတ္ထိုး ေတာင္းဆိုမႁကလည္း တဴပည္လုံးအႎႀံႛ ဆက္လက္ ေဆာင္႟ၾက္ေန႓ပီး လက္မႀတ္ေပၝင္း တသိန္းေကဵာ္ ေကာက္ခံရရႀိေန႓ပီး ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း၊ တခဵႂိႚနယ္ေဒသေတၾမႀာ ႎိုင္ငံေရးတက္႔ကသူေတၾက မိမိတိုႛဖာသာ လက္မႀတ္မဵား ေကာက္ခံစုေဆာင္း႓ပီး ေပးပိုႛမႁေတၾ ရႀိတဲ့အေဳကာင္း၊ အာဏာပိုင္ေတၾဘက္က ေစာင့္ဳကည့္မႁေတၾရႀိသလို၊ အေရးယူဖမ္းဆီးမႁတခဵႂိႚလည္း ရႀိခဲ့တယ္လိုႛ ရႀစ္ေလးလုံးေကဵာင္းသား သတင္းရပ္ကၾက္ကတဆင့္ သိရပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ေသာဳကာေနႛက ပဲခူးတုိင္း မိုးညိႂ႓မိႂႚနယ္ ေရသဴပာေကဵး႟ၾာက ကိုဝင္းကိုနဲႛ အသက္ ၁၇ ႎႀစ္အ႟ၾယ္ ေကဵာင္းသားလူငယ္တဦးဴဖစ္တဲ့ ေမာင္ထၾန္းေဇာ္လတ္တိုႛဟာ ရႀစ္ေလးလုံး ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ အနီးအနား ေကဵးလက္ဴပည္သူေတၾရဲ့ လက္မႀတ္နဲႛ အမည္စာရင္းေတၾကို ယူေဆာင္႓ပီး ပဲခူး႓မိႂႚကို တက္အလာ လက္ပန္တန္း အာဏာပိုင္ေတၾက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထား႓ပီး ေအာက္တိုဘာ ၈ရက္ေနႛအထိ လၾတ္ေဴမာက္တဲ့သတင္း မဳကားရေသးတဲ့အေဳကာင္း ရႀစ္ေလးလုံး ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုဴမေအးက RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

ရႀစ္ေလးလုံးမဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားအဖၾဲႚေတၾရဲ့ အဴဖႃေရာင္ေဖာ္ဴပခဵက္ လႁပ္ရႀားမႁနဲႛပတ္သက္႓ပီး RFAသတင္းေထာက္ ကိုညိႂက ရႀစ္ေလးလုံးေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုဴမေအးနဲႛ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔