རྒྱ་གཞུང་གིས་དགེ་འདུན་པ་ལྔ་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་པ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ར་མོ་ཆེ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ལྔ་ད་ལྟ་གཞིས་ཀ་རྩེ་ས་ཁུལ་ནང་བཙོན་འཇུག་དོ་དམ་འོག་བཞག་ཡོད་པ།
2008-12-23
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

གསར་འགྱུར་ལ་གསན་རོགས་གནང་།

༄༅༎རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ར་མོ་ཆེ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ལྔ་ད་ལྟ་གཞིས་ཀ་རྩེ་ས་ཁུལ་ནང་བཙོན་འཇུག་དོ་དམ་འོག་བཞག་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་སྒྲོལ་མས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིགས་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།