བོད་ཁམས་བྲག་མགོ་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ།

རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཁམས་བྲག་མགོ་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་ཞིག་ལ་གནས་ཚུལ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ཉག་ཉེས་འོག་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ།
2008-12-25
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

གསར་འགྱུར་ལ་གསན་རོགས་གནང་།

༄༅༎རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཁམས་བྲག་མགོ་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་ཞིག་ལ་གནས་ཚུལ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ནང་ཉེས་འོག་ལོ་ངོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིགས་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།