བོད་མལ་དྲོ་གུང་དཀར་རྫོང་གི་བོད་མི་ཚོར་དཀའ་ངལ།

རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མལ་དྲོ་གུང་དཀར་རྫོང་དུ་གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་བྱས་ཏེ་ས་གནས་བོད་མི་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ།
2009-09-10
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།