རང་ལུས་མེ་སྲེག་དང་ཕྱི་ཕྱོཊ་བོད་མིའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕྱོཊ།

བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མེ་སྲེག་གི་ལས་འགུལ་དང་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་གནས་པའི་བོད་མི་ཚོའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕྱོགས།
2012-11-09
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང༌།
བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང༌།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་དྲ་གནས།
ལེ་ཚན་ལ་གསན་རོགས།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། བོད་ནང་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བྱ་སྤྱོད་ལ་ངོ་རྒོལ་མཚོན་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེ་སྲེག་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བར། ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་གནས་པའི་བོད་མི་ཚོའི་ངོས་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་མཚོན་ཆེད་དུ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕྱོགས་སྐོར། དབྱངས་སྒྲོལ་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།