འཛམ་གླིང་མི་མང་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་སྒྲ་ཐོས་ཐུབ་པ།

གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོཊ་ཀྱི་སྒེའུ་ཁུང་བཞིན་འཛམ་གླིང་མི་མང་ནས་བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་སྐད་སྒྲ་ཐོས་ཐུབ་པ་བཟོས་ཡོད་ཅེས་པའི་རྩོམ་ཡིག
2011-01-14
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རི་མཐོ་པོ་ས་གཙང་མ་ཞེས་པའི་དྲ་གནས།
རི་མཐོ་པོ་ས་གཙང་མ་ཞེས་པའི་དྲ་གནས།
འོད་ཟེར།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།