རྒྱ་གཞུང་གིས་བསྐྲུན་པའི་བཤམས་སྟོན་ཁང༌།

2013-07-11
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་གཞུང་གིས་སྐྲུན་པའི་ཆིང་སྲིད་གཞུང་གི་བོད་སྡོད་ཨམ་བན་གྱི་བཤམས་སྟོན་ཁང་།
རྒྱ་གཞུང་གིས་སྐྲུན་པའི་ཆིང་སྲིད་གཞུང་གི་བོད་སྡོད་ཨམ་བན་གྱི་བཤམས་སྟོན་ཁང་།
འོད་ཟེར།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་འོད་ཟེར་གྱི་གླེང་སྟེགས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱིས་སྤེལ་བའི་ ལོ་རྒྱུས་ལ་སྒྱུར་བ་གཏོང་བའི་ཆིང་གོང་མའི་བོད་སྡོད་ཨམ་བན་ལས་དོན་ཁང་སྔར་བཞིན་ཉམས་གསོ་བྱས་ཏེ་བཤམས་སྟོན་ཁང་ཟེར་བ་བཟོས་པ་ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་གི་སྨད་ཆ་དེ། སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

མཆན། (1)
Share

kunshe

ནས། Belgaium

བོད་ཡིག་ཅིག་འབྲི་ག་བྱས་ཡག་པོ་རེད།

Jul 11, 2013 05:27 PM

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།