རྒྱ་རིགས་ཁྲོད་བོད་དོན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་ལས་འགུལ།

2014-09-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་འཐབ་རྩོད་པ་དང་རྩོམ་པ་པོ་རོས྄་ཊང་ལགས་དྷ་རམ་ས་ལར་མང་ཚོགས་ལ་གཏམ་བཤད་སྤེལ་བཞིན་པ།
རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་འཐབ་རྩོད་པ་དང་རྩོམ་པ་པོ་རོས྄་ཊང་ལགས་དྷ་རམ་ས་ལར་མང་ཚོགས་ལ་གཏམ་བཤད་སྤེལ་བཞིན་པ།
བསྟན་འཛིན་དོན་ཡོད།

༄༅༎ཕྱི་ཟླ་༩ཚེས་༢༦རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་བོད་རིགས་ན་གཞོན་དང་བོད་དོན་དོ་སྣང་གནང་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་བ་སོགས་བརྒྱ་ཙམ་འདུ་འཛོམས་ཐོག་རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་དང་རྩོམ་པ་པོ་Rose Tangལགས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་སོགས་བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་བརྒྱུད་རྒྱ་མི་རིགས་ཁྲོད་བོད་དོན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་མུས་ཡིན་པའི་སྐོར་གཏམ་བཤད་སྤེལ་བའི་སྐོར་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།