བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་བསྟན་དགའ་དམ་པའི་ཆེད་དུ་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད།

2017-12-02
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བསྟན་དགའ་དམ་པའི་ཆེད་དུ་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་འཚོགས་ཡོད་པ།
དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བསྟན་དགའ་དམ་པའི་ཆེད་དུ་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་འཚོགས་ཡོད་པ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌།

༄༅། །ཉེ་ལམ་བོད་མདོ་ཁམས་དཀར་མཛེས་ས་ཁུལ་དུ་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་གིས་བོད་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ནས་སྐུ་གྲོངས་པར་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་འཚོགས་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བློ་བྷེ་ལགས་ཀྱིས་ས་གནས་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎
གསར་འགོད་པ་བློ་བྷེ།

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།