བོད་པའི་གཞིས་ཆགས་སྤོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ས་གནས་སུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་པ།


2020-03-30
Share
བོད་པའི་གཞིས་ཆགས་སྤོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ས་གནས་སུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་པ། བོད་པའི་གཞིས་ཆགས་སྤོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ས་གནས་སུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་སྔོན་འགོག་ཆེད་དུ་ལས་འགུལ་སྤེལ་དང་སྤེལ་མུས་ཡིན་པ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་།


རྒྱ་གར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་ཁོངས་སུ་ཆགས་པའི་བོད་པའི་གཞིས་ཆགས་སྤོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ས་གནས་སུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་སྔོན་འགོག་ཆེད་དུ་ས་གནས་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་འགུལ་སྤེལ་དང་སྤེལ་མུས་ཡིན་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་པ་སངས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།