ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ།

2014-12-30
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ནིའུ་ཡོག་ཏུ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།
ནིའུ་ཡོག་ཏུ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།
བོད་རྒྱལ་ཡོངས་རང་བཙན་ལྷན་ཚོགས།

༄༅། གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་། བོད་རྒྱལ་ཡོངས་རང་བཙན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འདི་ཟླའི་ཚེས་༢༧དང་༢༨ཉིན་གཉིས་རིང་ཨ་རིའི་ནིའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་ ནང་གི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་དང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཨ་མའི་མདུན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད།    དེའི་སྐོར་བསོད་ནམས་ལྷ་མོ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།།

ཡང་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ང་ཚོའི་གསར་འགོད་པ་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

ཡང་བོད་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་བབས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་། ལས་རིམ་གཙོ་སྐྱོང་བ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་དེའི་སྐོར་འབྲེལ་ཡོད་དང་གནས་འདྲི་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།