རྒྱ་གཞུང་གིས་དེང་སྐབས་རིག་གནས་གསར་རྗེའི་ལམ་བུའི་ཐོག་བསྐྱོད་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཞིག་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་གནད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་པས་དབྱེ་ཞིབ་གནང་ཡོད་པ།

2021-05-21
Share
རྒྱ་གཞུང་གིས་དེང་སྐབས་རིག་གནས་གསར་རྗེའི་ལམ་བུའི་ཐོག་བསྐྱོད་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཞིག་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་གནད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་པས་དབྱེ་ཞིབ་གནང་ཡོད་པ། རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་མའོ་ཙེ་ཏུང་།
ཝི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།

རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་ཐེ་ཝན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་༡༦ཉིན་མོ་དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་རིག་གནས་གསར་རྗེའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ནས་ལོ་ངོ་ལྔ་ཅུ་ང་ལྔ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་ཉིན་མོ་ཡིན་པ་དང་། གནད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་པ་ཁག་ཅིག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེང་སྐབས་རིག་གནས་གསར་རྗེའི་ལམ་བུའི་ཐོག་བསྐྱོད་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཞིག་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དབྱེ་ཞིབ་གནང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་འཆི་མེད་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།