རྒྱ་ནག་ནང་ནང་ཆོས་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲངས་འབོར།


2018-01-17
Share
རྒྱ་ནག་ནང་ནང་ཆོས་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲངས་འབོར། རྒྱ་ནག་ནང་ནང་ཆོས་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲངས་འབོར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མིའི་གྲངས་འབོར་ལས་མང་བ་ཆགས་ཡོད་པ།
ཕལི་ཀར།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་། Huffington Post  ཞེས་པའི་གསར་འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་གྱིས་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་བའི་ནང་། རྒྱ་ནག་ནང་ནང་ཆོས་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲངས་འབོར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མིའི་གྲངས་འབོར་ལས་མང་བ་ཆགས་ཡོད་པ་དེས་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེར་བསམ་ཞིབ་བྱ་དགོས་ཡག་ཅིག་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར་བཀོད་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་འཆི་མེད་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་འཆི་མེད།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།