གནམ་བདེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་སློབ་མའི་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་བྱུང་ནས་ལོ་ངོ་༣༤འཁོར་བ།

2023.06.10
གནམ་བདེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་སློབ་མའི་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་བྱུང་ནས་ལོ་ངོ་༣༤འཁོར་བ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

དེ་རིང་གི་རང་དབང་གི་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་ལེ་ཚན་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་ནང་དྲུག་བཞིའི་གནམ་བདེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་སློབ་མའི་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་བྱུང་ནས་ལོ་ངོ་༣༤འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩིའི་ལས་འགུལ་ནང་ད་ལོ་གཞོན་སྐྱེས་མང་པོ་ཞིག་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་དེ་ནི་ན་ནིང་ལོར་རྒྱ་ནག་ནང་བྱུང་བའི་ཤོག་དཀར་ལས་འགུལ་སོགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་གནང་མཁན་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལྕགས་མོ་འཚོ་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་བར་གསན་རོགས་གནོངས།
གསར་འགོད་པ། ལྕགས་མོ་འཚོ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག
དྲྭ་ཐོག་སྤེལ་མཁན། ཡེ་ཤེས་བཀྲ་ཤིས།

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་པ་འབྱོར་ལྡན་པ་ཀོ་ཝུན་ཀའེ་ལ་ནག་ཉེས་ཡོད་པ་བསྒྲགས་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
རྒྱ་དཀར་ནག
རྒྱ་ནག་གི་ནུས་པ་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་པའི་དམག་དོན་གྱི་འཛུགས་སྐྲུན།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎