རྒྱ་ནག་ནང་ནད་ཡམས་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་སྨན་ཁབ་ནང་གཉན་འཇོམས་རྙིང་པ་བེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།


2020.11.11
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
རྒྱ་ནག་ནང་ནད་ཡམས་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་སྨན་ཁབ་ནང་གཉན་འཇོམས་རྙིང་པ་བེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ། ཀན་སུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ས་གནས་ Lanzhou ཞེས་པའི་ནང་རྒྱ་ནག་གྱི་སེམས་ཅན་གསོ་སྐྱོང་བཟོ་གྲ་ཞིག་ནས་Brucellosis་ནད་ཡམས་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་སྨན་ཁབ་ནང་གཉན་འཇོམས་རྙིང་པ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་ས་གནས་མི་མང་༦༠༠༠ལྷག་ཙམ་ལ་ནད་འབུ་དེ་འགོས་ཡོད་པ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་།

ཀན་སུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ས་གནས་ Lanzhou ཞེས་པའི་ནང་རྒྱ་ནག་གྱི་སེམས་ཅན་གསོ་སྐྱོང་བཟོ་གྲ་ཞིག་ནས་Brucellosis་ནད་ཡམས་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་སྨན་ཁབ་ནང་གཉན་འཇོམས་རྙིང་པ་བེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ས་གནས་དེའི་ནང་མི་མང་༦༠༠༠ལྷག་ཙམ་ལ་ནད་འབུ་དེ་འགོས་ཡོད་པའི་སྐོར་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎