རྒྱ་ནག་གིས་མཱེ་རོའུ་ཊ་མགྲོན་ཁང་ལ་རྣམ་འགྱུར་བཏོན་པ་དེ་གདེང་སྤོབས་མེད་པའི་རྟགས་རེད།


2018-01-20
Share
 རྒྱ་ནག་གིས་མཱེ་རོའུ་ཊ་མགྲོན་ཁང་ལ་རྣམ་འགྱུར་བཏོན་པ་དེ་གདེང་སྤོབས་མེད་པའི་རྟགས་རེད། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དུ་ཡོད་པའི་ Marriott མགྲོན་ཁང་།
ཨེ་པི།

༄༅། །ཐེངས་འདིའི་སྐབས་དོན་གླེང་མོལ་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་། རྒྱ་ནག་གིས་མྰེ་རོའུ་ཊ་(Marriott) མགྲོན་ཁང་གི་བོད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་མིང་གཞུང་ཁོངས་སུ་བཀོད་ཕྱོགས་ལ་ཡ་ལན་རྣམ་འགྱུར་བཏོན་སྟངས་དེས་སྤོབས་པ་དང་གདེང་ཚོད་མེད་པ་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དབྱེ་ཞིབ་པས་གསུངས་ཡོད་པའི་སྐོར། ཆོས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎
གསར་འགོད་པ་ཆོས་སྐྱིད།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།