རྒྱ་ནག་གིས་ཧོང་ཀོང་དང་མེ་ཁའུ་དེ་བཞིན་ཐེའི་ཝན་མི་སེར་ཚོར་གནས་སྡོད་ལག་འཁྱེར་སྤྲོད་རྒྱུ།


2018-08-24
Share
རྒྱ་ནག་གིས་ཧོང་ཀོང་དང་མེ་ཁའུ་དེ་བཞིན་ཐེའི་ཝན་མི་སེར་ཚོར་གནས་སྡོད་ལག་འཁྱེར་སྤྲོད་རྒྱུ། རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང༌།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅། །ཐེངས་འདིའི་རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་ཐེ་ཝན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་།    རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཧོང་ཀོང་དང་མེ་ཁའུ་དེ་བཞིན་ཐེ་ཝན་གྱི་མི་སེར་ཚོར་རྒྱ་ནག་ནང་གནས་སྡོད་མི་སེར་གྱི་ཐོབ་ཐང་ལག་འཁྱེར་སྤྲོད་རྒྱུའི་གཏན་འབེབས་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། འཆི་མེད་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎
གསར་འགོད་པ་འཆི་མེད།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།