རྒྱ་གར་ས་མཚམས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་དཔུང་དམག་ཁ་སྣོན་གཏོང་བཞིན་པ།

2020-06-25
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ལ་དྭགས་ས་མཚམས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་དམག་མིས་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་ས་ཆ་བདག་བཟུང་བྱེད་བཞིན་ཡིན་པ།
རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ལ་དྭགས་ས་མཚམས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་དམག་མིས་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་ས་ཆ་བདག་བཟུང་བྱེད་བཞིན་ཡིན་པ།
ཨེ་པི།

༄༅།།དེ་རིང་གི་དམིགས་བསལ་གསར་འགྱུར་ནང་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ལ་དྭགས་ས་མཚམས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་དམག་མིས་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་ས་ཆ་བདག་བཟུང་བྱེད་བཞིན་ཡིན་པ་དང།འཁྲུགས་ཆ་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་དེ་དག་ཏུ་རྒྱ་གར་གྱི་དཔུང་དམག་ཁ་སྣོན་གཏོང་ཡོད་པ་དང།དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གིས་ཀྱང་དམག་དཔུང་འགྲེམས་འཇོག་བྱེད་བཞིན་ཡིན་པའི་སྐོར་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་གསན་རོགས་ཞུ།

གསར་འགོད་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།