རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་དྲིལ་བསྒྲགས་ཉིན་མོ་ལྔ་པ།

2018-12-07
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྩ་ཁྲིམས་དྲིལ་སྒྲག་ཉིན་མོ་ཐེངས་ལྔ་པ་སྲུང་བརྩི་བྱས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྩ་ཁྲིམས་དྲིལ་སྒྲག་ཉིན་མོ་ཐེངས་ལྔ་པ་སྲུང་བརྩི་བྱས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་ཐེ་ཝན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྩ་ཁྲིམས་དྲིལ་སྒྲག་ཉིན་མོ་ཐེངས་ལྔ་པ་སྲུང་བརྩི་བྱས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་འཆི་མེད་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་ཞུ།།

གསར་འགོད་པ་འཆི་མེད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།