ནང་སོག་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་སོག་པོའི་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་གཏོང་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་རེད་ཅེས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་པ།

2020-09-03
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ལྷོ་སོག་པོའམ་ནང་སོག་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སོག་པའི་སྐད་ཐོག་ཁྲིད་བཞིན་པའི་སློབ་ཚན་ཆ་ཚང་རྒྱ་སྐད་ཐོག་ཁྲིད་དགོས་ཞེས་བཤད་པ་དེར་མི་མང་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་པ།
ལྷོ་སོག་པོའམ་ནང་སོག་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སོག་པའི་སྐད་ཐོག་ཁྲིད་བཞིན་པའི་སློབ་ཚན་ཆ་ཚང་རྒྱ་སྐད་ཐོག་ཁྲིད་དགོས་ཞེས་བཤད་པ་དེར་མི་མང་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་པ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

ལྷོ་སོག་པོའམ་ནང་སོག་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སོག་པའི་སྐད་ཐོག་ཁྲིད་བཞིན་པའི་སློབ་ཚན་ཆ་ཚང་རྒྱ་སྐད་ཐོག་ཁྲིད་དགོས་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ནི་སོག་པོའི་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་གཏོང་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་རེད་ཅེས་ལྷོ་སོག་པོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་ཚུལ་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཡིས་གསུངས་ཡོད་པའི་སྐོར། ཆོས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།