རྒྱ་མིའི་ཚོང་དོན་ཁང་ཆེ་ཁག་གིས་ཨ་རིའི་ནང་མ་རྩ་འཛུགས་བཞིན་པ།


2016-12-30
Share
རྒྱ་མིའི་ཚོང་དོན་ཁང་ཆེ་ཁག་གིས་ཨ་རིའི་ནང་མ་རྩ་འཛུགས་བཞིན་པ། ཝང་ཅན་ལིན།
བི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།


༄༅། །ཐེངས་འདིའི་རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་ཐེ་དབན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཡོད་པའི་ཚོང་དོན་ཁང་ཆེ་ཁག་གིས་ཨ་རི་དང་ཡོ་རོབ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་མ་རྩ་འཛུགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གྲགས་ཆེ་བའི་ཚོང་དོན་ཁང་ཉོ་གྲུབ་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དེས་ཆབ་སྲིད་དང་བདེ་འཇགས་ཐོག་ནས་སེམས་འཚབ་བྱ་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་གནད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་པ་ཚོས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། འཆི་མེད་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་འཆི་མེད།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།