རྒྱ་མིའི་ཚོང་དོན་ཁང་ཆེ་ཁག་གིས་ཨ་རིའི་ནང་མ་རྩ་འཛུགས་བཞིན་པ།

2016-12-30
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཝང་ཅན་ལིན།
ཝང་ཅན་ལིན།
བི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།


༄༅། །ཐེངས་འདིའི་རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་ཐེ་དབན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཡོད་པའི་ཚོང་དོན་ཁང་ཆེ་ཁག་གིས་ཨ་རི་དང་ཡོ་རོབ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་མ་རྩ་འཛུགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གྲགས་ཆེ་བའི་ཚོང་དོན་ཁང་ཉོ་གྲུབ་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དེས་ཆབ་སྲིད་དང་བདེ་འཇགས་ཐོག་ནས་སེམས་འཚབ་བྱ་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་གནད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་པ་ཚོས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། འཆི་མེད་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་འཆི་མེད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།