རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་དམག་སྦྱོང་བྱས་པ་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་སྟོབས་ཤུགས་སྟོན་ཐབས་རེད།


2018-08-21
Share
རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་དམག་སྦྱོང་བྱས་པ་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་སྟོབས་ཤུགས་སྟོན་ཐབས་རེད། རྒྱ་ནག་གི་བདེ་སྲུང་བློན་ཆེན་ཝེཡི་ཧྥང་ཧྭ།༤།༤།༢༠༡༨།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅། །རྒྱ་ནག་གིས་བོད་མཐོ་སྒང་དུ་དམག་འཐབ་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཞིག་ཚུགས་ཡོད་པར་དེ་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་དུ་སྟོབས་ཤུགས་སྟོན་ཐབས་བྱས་པ་ཞིག་ལ་གནད་དོན་དབྱི་ཞིབ་མི་སྣས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་གི་འདུག   དེའི་སྐོར་དམིགས་བསལ་ཆེད་སྒྲིག་གི་ལེ་ཚན་ཞིག་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནང་།
གསར་འགོད་པ་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།