རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་ཞིབ་ཁྲིམས་ལུགས་ཞེས་པའི་འཆར་ཟིན།


2018-02-28
Share
རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་ཞིབ་ཁྲིམས་ལུགས་ཞེས་པའི་འཆར་ཟིན། ལྟ་ཞིབ་ལྷན་ཁང་གསར་པ་ཞིག་རྒྱ་ནག་མི་མང་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་དངོས་སུ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ།
རོཡི་ཊརས།

༄༅༎གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ན་ནིང་བཏོན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་ཞིབ་ཁྲིམས་ལུགས་ཞེས་པའི་འཆར་ཟིན་དང་།དེ་བཞིན་ལྟ་ཞིབ་ལྷན་ཁང་གསར་པ་ཞིག་རྒྱ་ནག་མི་མང་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་དངོས་སུ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར་འཆི་མེད་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསར་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་འཆི་མེད།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།