རྒྱ་ནག་ནང་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ཚོགས་མང་པོ་སྒོ་རྒྱག་བཅུག་པ།

2018-09-07
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་གི་ཧའེ་ནན་ཞིང་ཆེན་ནང་དུ་ཡི་ཤུའི་ཆོས་ཚོགས་མང་པོ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་བཀའི་འོག་སྒོ་རྒྱག་བཅུག་པའི་གནས་ཚུལ།
རྒྱ་ནག་གི་ཧའེ་ནན་ཞིང་ཆེན་ནང་དུ་ཡི་ཤུའི་ཆོས་ཚོགས་མང་པོ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་བཀའི་འོག་སྒོ་རྒྱག་བཅུག་པའི་གནས་ཚུལ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎རྒྱ་ནག་གི་ཧའེ་ནན་ཞིང་ཆེན་ནང་དུ་ཡི་ཤུའི་ཆོས་ཚོགས་མང་པོ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་བཀའི་འོག་སྒོ་རྒྱག་བཅུག་པ་དང་། མཚོན་རྟགས་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་སོགས་བྱས་པར།   དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༣༦ དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བའི་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་གི་འདུག་པ་དེའི་སྐོར་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་བཀའ་དྲི་ཞུས་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།