རྒྱ་ནག་ནང་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ཚོགས་མང་པོ་སྒོ་རྒྱག་བཅུག་པ།


2018-09-07
Share
རྒྱ་ནག་ནང་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ཚོགས་མང་པོ་སྒོ་རྒྱག་བཅུག་པ། རྒྱ་ནག་གི་ཧའེ་ནན་ཞིང་ཆེན་ནང་དུ་ཡི་ཤུའི་ཆོས་ཚོགས་མང་པོ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་བཀའི་འོག་སྒོ་རྒྱག་བཅུག་པའི་གནས་ཚུལ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎རྒྱ་ནག་གི་ཧའེ་ནན་ཞིང་ཆེན་ནང་དུ་ཡི་ཤུའི་ཆོས་ཚོགས་མང་པོ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་བཀའི་འོག་སྒོ་རྒྱག་བཅུག་པ་དང་། མཚོན་རྟགས་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་སོགས་བྱས་པར།   དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༣༦ དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བའི་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་གི་འདུག་པ་དེའི་སྐོར་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་བཀའ་དྲི་ཞུས་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།