ལ་དྭགས་པའི་གནའ་བོའི་མི་རིགས།

2014-12-03
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
Dard འམ། ཡང་ན་ལ་དྭགས་པ་གཞན་ཚོས་འབྲོག་པ་ཞེས་འབོད་སྲོལ་ཡོད་པའི་མི་རིགས།
Dard འམ། ཡང་ན་ལ་དྭགས་པ་གཞན་ཚོས་འབྲོག་པ་ཞེས་འབོད་སྲོལ་ཡོད་པའི་མི་རིགས།
ལ་དྭགས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་དྲ་ཚིགས།

༄༅།    །ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་། རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ལ་དྭགས་ཀྱི་ཁོངས་རྟོགས་སུ་ཡོད་པའི་ Dard འམ། ཡང་ན་ལ་དྭགས་པ་གཞན་ཚོས་འབྲོག་པ་ཞེས་འབོད་སྲོལ་ཡོད་པའི་མི་རིགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང༌། རིག་གཞུང་། ཆས་གོས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ནང་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཆོས་འཕེལ་བཟོད་པ་ལགས་ལ་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་ ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།

༄༅།    །ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་། རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ལ་དྭགས་ཀྱི་ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་ Dard འམ། ཡང་ན་ལ་དྭགས་པ་གཞན་ཚོས་འབྲོག་པ་ཞེས་འབོད་སྲོལ་ཡོད་པའི་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་དང༌། དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་རིག་གཞུང་གོམས་གཤིས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ནང་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཆོས་འཕེལ་ བཟོད་པ་ལགས་ལ་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་ ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།

༄༅། །ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་། རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ལ་དྭགས་ཀྱི་ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་ Dard འམ། ཡང་ན་ལ་དྭགས་པ་གཞན་ཚོས་འབྲོག་པ་ཞེས་འབོད་པའི་མི་རིགས་གནས་སྡོད་བྱེད་ཡུལ་དང༌། མི་རིགས་དེ་ཡི་རིགས་རྒྱུད་ད་བར་གཙང་མ་ཉར་ཚགས་་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ནང་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཆོས་འཕེལ་བཟོད་པ་ལགས་ལ་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་ ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།།

༄༅། །ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་། རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ལ་དྭགས་ཀྱི་ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་ Dard འམ། ཡང་ན་ལ་དྭགས་པ་གཞན་ཚོས་འབྲོག་པ་ཞེས་འབོད་པའི་མི་རིགས་གནས་སྡོད་བྱེད་སའི་ས་ཁུལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་གཙོ་བོ་ཁག་དང༌། ཡང་མི་རིགས་དེའི་གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་གྲས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དགོན་སྡེ་དང་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་སློབ་གཉེར་བྱེད་མཁན་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར། ཧི་མ་ལ་ཡའི་ནང་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཆོས་འཕེལ་བཟོད་པ་ལགས་ལ་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།།


གསར་འགོད་པ་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།