༧གོང་ས་མཆོག་ལ་དད་གུས་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ།


2015.11.13
༧གོང་ས་མཆོག་ལ་དད་གུས་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་Chen Quanguo
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅། །ཐེངས་འདིའི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། ཉེ་ཆར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེས་གཏམ་བཤད་ཅིག་སྤེལ་ཡོད་པའི་ནང་། ༧གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་དད་གུས་ཞུ་མཁན་དམར་ཤོག་གི་ཚོགས་མི་དང་ལས་བྱེད་ནང་ཞིབ་བཤེར་ནན་པོ་བྱ་རྒྱུ་ བརྗོད་པ་དེའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང་།  དེ་བཞིན་སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་གྱི་མ་ལག་ནང་བཅུག་པའི་སྐོར། སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་དང་བཀའ་མོལ་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་སྒྲོལ་དཀར།

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་བརྗོད་དང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎