རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཆར་ལྡན་བུ་བཙའི་སྲིད་བྱུས་ལ་བསྒྱུར་བ་བཏང་དགོས་པའི་དགོས་དོན་དང་གྲུབ་འབྲས།

2021-06-07
Share
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཆར་ལྡན་བུ་བཙའི་སྲིད་བྱུས་ལ་བསྒྱུར་བ་བཏང་དགོས་པའི་དགོས་དོན་དང་གྲུབ་འབྲས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཆར་ལྡན་བུ་བཙའི་སྲིད་བྱུས་ལ་བསྒྱུར་བ་བཏང་སྟེ་ཕྲུག་གུ་གསུམ་སྐྱེ་ཆོག་པའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གླེང་སྟེགས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཆར་ལྡན་བུ་བཙའི་སྲིད་བྱུས་ལ་བསྒྱུར་བ་བཏང་སྟེ་ཕྲུག་གུ་གསུམ་སྐྱེ་ཆོག་པའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་དགོས་དོན་དང་། གྲུབ་འབྲས་ཇི་ཡོང་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་གནང་བ་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།