གོ་ལའི་གསར་འགོད་ལས་རིགས་ཀྱི་དུས་སྟོན།


2015.02.15
སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་ནས་གསར་འགོད་ཀྱི་ལས་རིགས་ནི་དམངས་གཙོའི་ཀ་བ་བཞི་པ་ཡིན་སྐོར་གསུངས་བ།
བསོད་ནམས་དབང་འདུས།

༄༅༎ཕྱི་ཟླ་༢ཚེས་༡༤རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོིག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་Noida ས་གནས་སུ་ཚོགས་པའི་གོ་ལའི་གསར་འགོད་ལས་རིགས་ཀྱི་དུས་སྟོན་ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ལ་ཕེབས་ནས་གསར་ལམ་ཐོག་དྲག་རྩུབ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་གནས་ཚུལ་ཡང་འགོད་དགོས་པའི་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ནས་གསར་འགོད་པ་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་བཏང་བ་གསན་རོགས།།
གསར་འགོད་པ་བསོད་ནམས་དབང་འདུས།

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎