རྒྱ་ནག་ཧྥ་ཤི་སི་རིང་ལུགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཟིན་པ།


2018-12-13
Share
རྒྱ་ནག་ཧྥ་ཤི་སི་རིང་ལུགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཟིན་པ། རྒྱ་ནག་དེ་བཞིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་འགོ་ཁྲིད་འོག་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་པ།
འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཟིན་ཐོ།

༄༅༎དེ་རིང་གི་རྩོམ་ཡིག་ལྡུམ་རྭའི་ལེ་ཚན་ནང་། རྒྱ་ནག་དེ་བཞིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་འགོ་ཁྲིད་འོག་ཧྥ་ཤི་སི་རིང་ལུགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཟིན་ཡོད་པར་རྒྱ་རིགས་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ཡངས་ཅན་སླིད་ནས་གསུངས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀུན་བཟང་རིག་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་རིག་འཛིན།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།