རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མི་སེར་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་བསྐྱར་བཅོས་གནང་བ་དེར་མི་མང་གིས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པ།

2019-12-20
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མི་སེར་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཅིག་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ།
རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མི་སེར་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཅིག་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

ལྷོ་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ལེ་ཚན་ནང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མི་སེར་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ། རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་གྱི་མངའ་ཁུལ་ཁག་ཅིག་གི་གཙོས་པའི་ས་ཁུལ་ཁག་ཅིག་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བཞིན་པའི་སྐོར་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།