བོད་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རང་བཙན་ཡིན།

2014-02-26
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཚའོ་གྲང་ཆིང་།
ཚའོ་གྲང་ཆིང་།
ཚའོ་གྲང་ཆིང་གི་དྲ་གནས།

༄༅།    །ཐེངས་འདིའི་ཤེས་བྱའི་ལྡུམ་རྭ་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་།    ལོ་རྒྱུས་དངོས་གཞིར་བཟུང་ན།    བོད་ནི་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་ལས་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་མ་རེད།    ཅེས་རྒྱ་རིགས་དཔྱད་གཏམ་པ་ཚའོ་གྲང་ཆིང་གིས་གསུངས་པའི་ལེ་ཚན་དེ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།

མཆན། (1)
Share

ཆེ་དཔག་རིག་འྫྷེན།

ནས། ཨེ་ཐ་ལེན་ཐ།

ཚེ་བརྟན་ལགས། འགྲིག་ག སྤུད་དག་ཅིག་གསུང་འདུག དཔེ་དགའ་པོ་བྱུང་། ཡི་རངས་ཡོད་དོ།།

Feb 14, 2016 01:08 AM

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།