རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་ནང་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད།


2020.11.05
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་ནང་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད། ཤར་ཏུར་ཀིསྟན་ནམ་ཤིན་ཅང་ནས་བྲོས་བྱོལ་བྱས་པའི་བུད་མེད་ཞིག་གིས་དེ་སྔོན་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙོན་ཁང་ནང་མྱངས་པའི་སྡུག་སྤྱོང་མནར་གཅོད་སྐོར་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅།།ཐེངས་འདིའི་དམིགས་བསལ་གསར་འགྱུར་ནང་། ཤར་ཏུར་ཀིསྟན་ནམ་ཤིན་ཅང་ནས་བྲོས་བྱོལ་བྱས་པའི་བུད་མེད་ཞིག་གིས་དེ་སྔོན་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙོན་ཁང་ནང་མྱངས་པའི་སྡུག་སྤྱོང་མནར་གཅོད་སྐོར་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པའི་ཐད་ཆོས་སྐྱིད་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

གསར་འགོད་པ་གུ་རུ་ཆོས་སྐྱིད།

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
པེ་ཅིན་སོགས་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ཅིག་ནང་གཞུང་གི་བཀག་སྡོམ་སྲིད་ཇུས་དང་ཞི་ཅིན་ཕིན་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎