རྒྱ་ནག་དམག་དཔུང་ནང་བཅོས་འགྱུར་བྱེད་བཞིན་པ།

2017-10-04
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུའི་གོང་རྒྱ་ནག་དམག་དཔུང་ནང་བཅོས་འགྱུར་བྱེད་བཞིན་པ།
རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུའི་གོང་རྒྱ་ནག་དམག་དཔུང་ནང་བཅོས་འགྱུར་བྱེད་བཞིན་པ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུའི་གོང་རྒྱ་ནག་དམག་དཔུང་ནང་བཅོས་འགྱུར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་འཆི་མེད་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།
གསར་འགོད་པ་འཆི་མེད་ལྷུན་གྲུབ།

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།