རྒྱ་ནག་གིས་ཧོང་ཀོང་གི་ནང་སྲིད་ལ་ཐེ་ཇུས་བྱས་པར་བརྟེན་མི་མང་ནས་ངོ་རྒོལ།


2016.11.11
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
རྒྱ་ནག་གིས་ཧོང་ཀོང་གི་ནང་སྲིད་ལ་ཐེ་ཇུས་བྱས་པར་བརྟེན་མི་མང་ནས་ངོ་རྒོལ། ༢༠༡༦།༡༡།༢། ཧོང་ཀོང་མི་མང་ཚོས་རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌།

༄༅། །ཐེངས་འདིའི་རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་ཐེ་དབན་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། རྒྱ་ནག་མི་མང་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱིས་ཧོང་ཀོང་གི་རྩ་ཁྲིམས་ལ་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་གསར་དུ་འོས་འདེམས་བྱུང་བའི་ཧོང་ཀོང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཉིས་ལ་བསྐྱར་དུ་དམ་འབུལ་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་ཐག་གཅོད་བྱས་པར་ཧོང་ཀོང་མི་མང་གིས་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། འཆི་མེད་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་འཆི་མེད།

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱི་གཅེན་མོ་མགོན་པོ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་གིས་གཅར་རྡུང་བྱས་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎